Arkadia Pensionärer

PRH godkänt stadgarna 03-02-2021
FO-nummer 3033891-8

 

 Arkadia pensionärer rf   -  Stadgar

 

§ 1 NAMN, HEMORT OCH SPRÅK

Föreningens namn är Arkadia pensionärer rf och dess hemort är Helsingfors. Föreningens språk är svenska.
 

§ 2 SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER

Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden och oberoende organisation, vars uppgift är att verka för sina medlemmars trivsel och främja deras allmänna och gemensamma intressen.

Föreningen fullföljer sin uppgift genom att:
1. ge information i pensionsärenden och belysa samhällsutvecklingen
samt engagera medlemmarna i frågor som berör dem.
2. ordna möten med program, ordna besök på utställningar och
teater, åka på utfärder och göra exkursioner samt träffas under
lättsamma former.
 

§ 3 MEDLEMMAR

Föreningen har ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar.

Som medlem i föreningen kan antas en person som uppnått pensionsålder eller åtnjuter pension.
Till hedersmedlem kan styrelsen kalla en person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningen.

 

§ 4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemmarna betalar en avgift vars storlek fastställs på valmötet. Hedersmedlemmar befrias från medlemsavgiften. Styrelsen har rätt att i enskilda fall bevilja nedsättning av medlemsavgiften på grund av sjukdom eller ekonomiska svårigheter.
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen trots påminnelse inte har erlagt sin medlemsavgift.

 

§ 5 STYRELSE OCH VERKSAMHETSGRANSKARE

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som utses vid valmötet.

Styrelsen består av ordföranden och sex (6) ordinarie ledamöter samt två (2) ersättare som alla utses vid valmötet. Styrelsens verksamhetsperiod är ett kalenderår.

Mandattiden för styrelsemedlemmarna är: ordföranden ett (1) år, de övriga två (2) år. Av styrelsen står hälften (1/2) i tur att avgå. Första gången efter lottning och därefter i tur.
Ordföranden kan återväljas fyra (4) gånger, en ledamot två (2) gånger. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Ärenden avgörs med enkel majoritet. Då rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid personval lotten.

Valmötet utser en (1) verksamhetsgranskare samt en (1) ersättare för följande verksamhetsår.

 

§ 6 FÖRENINGSMÖTEN

Föreningen håller två (2) föreningsmöten per år, ett årsmöte och ett valmöte. Årsmötet hålls senast inom mars månad och valmötet i november på en av styrelsen fastställd dag.

Vid föreningsmötena har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet, faller rösterna jämnt avgör mötesordförandens röst, vid personval lotten.

Ett ärende som en föreningsmedlem önskar ta upp till behandling på ett föreningsmöte måste skriftligen anmälas till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp på mötet.

Ett extra föreningsmöte kan sammankallas för behandling av ett angivet ärende, då styrelsen eller föreningsmötet finner det påkallat eller då minst en tiondel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna skriftligen kräver detta.
 

§ 7 KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE

Styrelsen ska sammankalla till ett föreningsmöte senast sju (7) dagar före mötet med en annons eller notis i en svenskspråkig tidning som kommer ut på föreningens hemort. Mötet kan också sammankallas med ett kallelsebrev till varje medlem per post eller e-post.
 

§ 8 ÅRSMÖTE

På årsmötet behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och vid
behov två (2) rösträknare
3. Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
4. Föredragningslistan för mötet godkänns
5. Verksamhetsberättelsen, bokslutet för föregående kalenderår och
verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras.
6. Beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen

 

§ 9 VALMÖTE

På valmötet behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och vid
behov två (2) rösträknare
3. Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
4. Föredragningslistan för mötet godkänns
5. Verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgiftens storlek för följande
verksamhetsår fastställs
6. Val av föreningsordförande för följande kalenderår
7. Val av övriga styrelsemedlemmar och ersättare i stället för dem som är i tur
att avgå.
8. Val av en (1) verksamhetsgranskare och en (1) ersättare
9. Övriga ärenden som anges i möteskallelse.
 

§ 10 TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden tillsammans med en annan styrelsemedlem.

 

§ 11 FÖRENINGENS RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslutet med därtill hörande handlingar samt styrelsens verksamhetsberättelse ska i god tid före årsmötet överlämnas till verksamhetsgranskaren som i sin tur i god tid skriftligen ska ge sitt utlåtande till styrelsen.
 

§ 12 ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid ett föreningsmöte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska ärendet, ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen, nämnas.
För att beslutet ska vara giltigt ska ärendet tas upp på ytterligare ett föreningsmöte och där antas med tre fjärdedels (3/4) majoritet av de avgivna rösterna. I möteskallelsen ska ärendet angivas. Tiden mellan dessa möten ska vara minst en månad.
 

Förslag till stadgeändring som framställts av en enskild medlem ska skriftligen inlämnas till styrelsen senast trettio (30) dagar före föreningsmötet.

Om föreningen upplöses överlåts dess eventuella tillgångar till en annan svenskspråkig förening, stiftelse eller juridisk person, som främjar de svenskspråkiga pensionärernas intressen och har sin hemort i Helsingfors stad.